Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
1.1 De hieronder genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes tussen Tien Virtual Assistant, Kamer van Koophandel nummer 89172795, hierna te noemen Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.
1.2 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de in de overeenkomsten en offertes genoemde artikelen, aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer.

Artikel 2: Offerte en overeenkomst
2.1 Overeenkomsten van opdracht komen tot stand door een akkoord door beide partijen op een offerte of opdrachtbevestiging.
2.2 Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend.
2.3 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals de te maken kosten in het kader van de overeenkomst, waaronder begrepen de kosten voor bestelde of gekochte zaken, reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3: Verlenging, beëindiging, opschorting overeenkomst
3.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de met Opdrachtgever overeengekomen opdrachtperiode zonder dat opzegging door een van de partijen is vereist.
3.3 Een overeenkomst kan door de partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
3.4 Verlenging van de opdrachtperiode dient schriftelijk te geschieden. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij daarvan door partijen schriftelijk is afgeweken.
3.5 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
3.6 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
3.7 Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 4: Betaling
4.1 Opdrachtnemer factureert maandelijks aan Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.2 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen het in de overeenkomst van opdracht vermelde betalingstermijn, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer is aangegeven. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
4.3 Indien Opdrachtgever niet tijdig de factuur betaalt, is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente van 1% per maand aan Opdrachtnemer verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4.4 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,00.
4.5 Opdrachtnemer heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in het overeengekomen projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden.
4.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor haar tarieven jaarlijks aan te passen aan de prijsontwikkelingen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1 Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.
5.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5.3 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5.4 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer ten opzichte van Opdrachtgever is beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering.
5.5 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
5.6 De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 6: Overmacht
6.1 Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig, of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van een hem niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
6.3 Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoelt in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

Artikel 7: Geheimhouding
7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben gekregen.